هوای تازه (3)
روز جهانی پرندگان مهاجر
برنامه هوای تازه با محوریت ارتقای سطح فرهنگی زیست محیطی عموم مردم تهیه شده و به معرفی افراد، گروه ها، سمن ها و جوامع محلی که اقدامات زیست محیطی انجام می دهند؛ می پردازد.
ebmed-type
153.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
15 نظر در انتظار تاييد