جز خوانی قرآن کریم

جز خوانی قرآن کریم

دانلود قسمت های جزءخوانی قرآن کریم (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 11:57:14
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:1:49
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 11:57:12
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:2:47
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 11:56:35
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:2:34
قرائت قرآن کریم
شنبه 6 خرداد 1402 - 11:55:8
قرائت قرآن کریم
جمعه 5 خرداد 1402 - 11:54:59
قرائت قرآن کریم
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:5:25
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 19:23:42
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 11:55:18
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:6:34
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 11:55:28
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:6:57
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 11:54:40
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:7:29
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 11:55:33
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:7:13
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 11:55:49
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:9:36
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 11:54:40
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 11:55:3
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 11:55:49
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 3:23:29
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 11:55:30
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 3:24:42
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 11:55:5
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 3:26:14
قرائت قرآن کریم
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 11:56:11
قرائت قرآن کریم
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 3:27:23
قرائت قرآن کریم
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 19:7:36
قرائت قرآن کریم
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 11:56:20
قرائت قرآن کریم
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 3:28:8
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 19:6:59
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 11:55:56
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 3:29:35
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 11:56:26
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 3:32:4
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 11:55:24
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 3:33:10
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 11:55:49
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 3:34:34
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:56:36
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 3:36:11
قرائت قرآن کریم
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:55:41
قرائت قرآن کریم
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 3:37:25
قرائت قرآن کریم
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 11:57:13
قرائت قرآن کریم
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 3:38:51
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 19:0:16
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 11:56:21
قرائت قرآن کریم
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 3:39:18
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 19:0:19
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 3:41:21
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 18:58:57
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 3:44:13
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 18:59:13
قرائت قرآن کریم
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 11:57:12
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 16:29:54
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 16:30:21
قرائت قرآن کریم
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 11:58:36
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 16:30:15
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 16:30:7
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 16:30:40
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
شنبه 26 فروردین 1402 - 16:30:5
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
جمعه 25 فروردین 1402 - 16:30:0
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 16:30:45
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 16:30:35
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 16:29:50
قرائت قرآن کریم
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 12:0:23
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 16:30:5
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 16:29:56
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
شنبه 19 فروردین 1402 - 16:30:1
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
جمعه 18 فروردین 1402 - 16:29:36
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 16:30:14
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 16:30:20
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 16:29:46
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 16:29:28
قرائت قرآن کریم
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 11:2:14
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 15:30:38
قرائت قرآن کریم
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 11:2:40
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
شنبه 12 فروردین 1402 - 15:30:10
قرائت قرآن کریم
شنبه 12 فروردین 1402 - 11:2:42
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
جمعه 11 فروردین 1402 - 15:29:36
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 15:29:38
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 15:30:29
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 15:29:51
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 15:29:26
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 15:29:31
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
شنبه 5 فروردین 1402 - 15:30:1
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
جمعه 4 فروردین 1402 - 15:30:3
جزءخوانی قرآن کریم (زنده)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 15:29:36

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها