سمت خدا

برنامه ای با موضوعات مذهبی با اجرای نجم الدین شریعتی

دانلود قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
سمت خدا
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 8:8:30
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 8:1:22
سمت خدا
سه شنبه 7 آذر 1402 - 8:1:49
برنامه سمت خدا
دو شنبه 6 آذر 1402 - 8:0:53
برنامه سمت خدا
یک شنبه 5 آذر 1402 - 8:1:31
برنامه سمت خدا
شنبه 4 آذر 1402 - 8:0:53
سمت خدا
جمعه 3 آذر 1402 - 8:0:37
سمت خدا
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 8:0:44
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 8:0:25
سمت خدا
سه شنبه 30 آبان 1402 - 8:0:56
برنامه سمت خدا
دو شنبه 29 آبان 1402 - 8:0:35
برنامه سمت خدا
یک شنبه 28 آبان 1402 - 8:0:15
سمت خدا
شنبه 27 آبان 1402 - 7:59:54
سمت خدا
جمعه 26 آبان 1402 - 7:59:3
سمت خدا
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 8:0:25
سمت خدا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 8:0:49
برنامه سمت خدا
دو شنبه 22 آبان 1402 - 8:0:14
برنامه سمت خدا
یک شنبه 21 آبان 1402 - 8:0:10
سمت خدا
شنبه 20 آبان 1402 - 8:0:3
سمت خدا
جمعه 19 آبان 1402 - 8:0:19
سمت خدا
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 7:59:43
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 8:0:55
سمت خدا
سه شنبه 16 آبان 1402 - 8:0:53
برنامه سمت خدا
دو شنبه 15 آبان 1402 - 8:0:52
برنامه سمت خدا
یک شنبه 14 آبان 1402 - 7:59:56
برنامه سمت خدا
شنبه 13 آبان 1402 - 8:0:51
سمت خدا
جمعه 12 آبان 1402 - 8:0:48
سمت خدا
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 8:0:51
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 7:59:56
سمت خدا
سه شنبه 9 آبان 1402 - 8:0:33
برنامه سمت خدا
دو شنبه 8 آبان 1402 - 8:0:41
برنامه سمت خدا
یک شنبه 7 آبان 1402 - 8:0:30
برنامه سمت خدا
شنبه 6 آبان 1402 - 8:1:25
سمت خدا
جمعه 5 آبان 1402 - 8:0:39
سمت خدا
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 8:1:40
سمت خدا
سه شنبه 2 آبان 1402 - 8:1:15
برنامه سمت خدا
دو شنبه 1 آبان 1402 - 8:0:57
برنامه سمت خدا
یک شنبه 30 مهر 1402 - 8:0:34
سمت خدا
شنبه 29 مهر 1402 - 8:0:46
سمت خدا
جمعه 28 مهر 1402 - 8:0:27
سمت خدا
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 8:0:58
سمت خدا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 8:0:25
برنامه سمت خدا
دو شنبه 24 مهر 1402 - 8:1:27
برنامه سمت خدا
یک شنبه 23 مهر 1402 - 8:1:18
سمت خدا
شنبه 22 مهر 1402 - 7:59:35
سمت خدا
جمعه 21 مهر 1402 - 7:59:7
سمت خدا
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 8:1:1
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 8:0:46
سمت خدا
سه شنبه 18 مهر 1402 - 8:0:42
سمت خدا
دو شنبه 17 مهر 1402 - 8:0:23
سمت خدا
یک شنبه 16 مهر 1402 - 8:0:2
برنامه سمت خدا
شنبه 15 مهر 1402 - 8:0:7
سمت خدا
جمعه 14 مهر 1402 - 8:0:3
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 8:0:40
سمت خدا
سه شنبه 11 مهر 1402 - 7:59:50
برنامه سمت خدا
دو شنبه 10 مهر 1402 - 7:59:52
برنامه سمت خدا
یک شنبه 9 مهر 1402 - 8:0:39
سمت خدا
شنبه 8 مهر 1402 - 8:0:18
سمت خدا
جمعه 7 مهر 1402 - 8:1:24
سمت خدا
سه شنبه 4 مهر 1402 - 8:0:35
سمت خدا
دو شنبه 3 مهر 1402 - 7:59:56
سمت خدا
یک شنبه 2 مهر 1402 - 7:59:43
سمت خدا
شنبه 1 مهر 1402 - 8:0:51
سمت خدا
جمعه 31 شهریور 1402 - 8:0:42
سمت خدا
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 8:0:18
سمت خدا
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 7:59:17
سمت خدا
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 7:59:52
برنامه سمت خدا
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 7:59:56
سمت خدا
شنبه 25 شهریور 1402 - 8:1:48
سمت خدا
جمعه 24 شهریور 1402 - 8:0:56
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 8:0:46
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 8:0:11
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 8:0:35
سمت خدا
شنبه 11 شهریور 1402 - 8:0:10
سمت خدا
جمعه 10 شهریور 1402 - 8:0:10
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 7:59:49
سمت خدا
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 7:59:18
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 8:0:3
برنامه سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 8:0:26
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 8:0:17
سمت خدا
شنبه 4 شهریور 1402 - 7:59:37
سمت خدا
جمعه 3 شهریور 1402 - 8:0:22
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 8:0:53
سمت خدا
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 7:59:26
برنامه سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 7:59:47
برنامه سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 8:0:12
سمت خدا
شنبه 28 مرداد 1402 - 8:0:45
سمت خدا
جمعه 27 مرداد 1402 - 8:0:56
سمت خدا
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 8:0:4
برنامه سمت خدا
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 8:1:0
برنامه سمت خدا
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 7:59:34
برنامه سمت خدا
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 8:0:53
سمت خدا
شنبه 21 مرداد 1402 - 7:59:47
سمت خدا
جمعه 20 مرداد 1402 - 8:0:38
برنامه سمت خدا
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 8:0:35
برنامه سمت خدا
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 8:0:24
سمت خدا
شنبه 14 مرداد 1402 - 8:0:39
سمت خدا
جمعه 13 مرداد 1402 - 7:59:34
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 8:0:33
برنامه سمت خدا
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 8:0:59
برنامه سمت خدا
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 8:0:36
برنامه سمت خدا
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 8:0:35
برنامه سمت خدا
شنبه 7 مرداد 1402 - 8:0:6
سمت خدا
جمعه 6 مرداد 1402 - 8:0:22
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 8:0:52
سمت خدا
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 8:1:0
برنامه سمت خدا
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 7:59:33
سمت خدا
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 8:0:46
برنامه سمت خدا
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 8:2:19
سمت خدا
شنبه 31 تیر 1402 - 7:59:28
سمت خدا
جمعه 30 تیر 1402 - 7:59:24
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 8:0:5
سمت خدا
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 8:0:16
برنامه سمت خدا
سه شنبه 27 تیر 1402 - 8:0:36
برنامه سمت خدا
دو شنبه 26 تیر 1402 - 7:59:35
سمت خدا
یک شنبه 25 تیر 1402 - 7:59:53
سمت خدا
شنبه 24 تیر 1402 - 8:0:26
سمت خدا
جمعه 23 تیر 1402 - 8:0:20
سمت خدا
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 8:0:15
سمت خدا
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 8:0:13
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 7:59:38
برنامه سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 8:0:19
برنامه سمت خدا
یک شنبه 18 تیر 1402 - 7:59:45
سمت خدا
شنبه 17 تیر 1402 - 8:0:10
برنامه سمت خدا
جمعه 16 تیر 1402 - 7:59:27
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 8:0:11
سمت خدا
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 8:0:42
برنامه سمت خدا
سه شنبه 13 تیر 1402 - 8:0:17
سمت خدا
دو شنبه 12 تیر 1402 - 8:0:1
برنامه سمت خدا
یک شنبه 11 تیر 1402 - 7:59:37
سمت خدا
شنبه 10 تیر 1402 - 7:59:36
سمت خدا
جمعه 9 تیر 1402 - 8:0:27
سمت خدا
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 8:1:5
سمت خدا
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 8:0:25
برنامه سمت خدا
سه شنبه 6 تیر 1402 - 8:0:15
برنامه سمت خدا
دو شنبه 5 تیر 1402 - 8:0:19
برنامه سمت خدا
یک شنبه 4 تیر 1402 - 8:0:59
سمت خدا
شنبه 3 تیر 1402 - 8:0:57
سمت خدا
جمعه 2 تیر 1402 - 7:59:42
سمت خدا
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 8:0:31
سمت خدا
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 7:59:41
برنامه سمت خدا
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 8:0:6
برنامه سمت خدا
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 8:0:38
سمت خدا
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 7:59:42
سمت خدا
شنبه 27 خرداد 1402 - 8:0:20
سمت خدا
جمعه 26 خرداد 1402 - 7:59:33
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 7:59:38
سمت خدا
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 8:0:7
برنامه سمت خدا
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 8:0:56
سمت خدا
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 7:59:56
برنامه سمت خدا
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 7:59:54
سمت خدا
شنبه 20 خرداد 1402 - 8:0:20
سمت خدا
جمعه 19 خرداد 1402 - 8:0:27
سمت خدا
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 8:0:48
سمت خدا
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 8:0:17
برنامه سمت خدا
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 8:0:23
برنامه سمت خدا
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 7:59:42
سمت خدا
شنبه 13 خرداد 1402 - 7:59:54
سمت خدا
جمعه 12 خرداد 1402 - 8:0:7
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 8:0:6
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 7:59:58
سمت خدا
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 7:59:58
برنامه سمت خدا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 8:0:40
برنامه سمت خدا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 7:59:21
سمت خدا
شنبه 6 خرداد 1402 - 7:59:57
سمت خدا
جمعه 5 خرداد 1402 - 8:0:18
سمت خدا
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 8:0:47
برنامه سمت خدا
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 7:59:30
سمت خدا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 7:59:37
برنامه سمت خدا
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 8:0:44
برنامه سمت خدا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 7:59:50
سمت خدا
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 8:1:1
سمت خدا
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 8:0:59
سمت خدا
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 8:0:57
برنامه سمت خدا
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 7:59:32
سمت خدا
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 7:59:52
سمت خدا
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 8:0:15
سمت خدا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 8:0:24
سمت خدا
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 7:59:57
سمت خدا
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 7:59:53
برنامه سمت خدا
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 8:0:22
برنامه سمت خدا
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 8:0:3
برنامه سمت خدا
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 8:0:18
سمت خدا
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 8:0:38
سمت خدا
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 8:0:32
سمت خدا
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 8:0:20
سمت خدا
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 8:0:55
برنامه سمت خدا
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 8:0:33
سمت خدا
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 8:0:36
سمت خدا
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 7:59:8
سمت خدا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 7:59:46
برنامه سمت خدا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 7:59:46
برنامه سمت خدا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 7:59:21
برنامه سمت خدا
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 7:59:55
سمت خدا
شنبه 26 فروردین 1402 - 7:59:52
سمت خدا
جمعه 25 فروردین 1402 - 8:0:48
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 8:0:0
سمت خدا
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 7:59:28
برنامه سمت خدا
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 8:0:36
برنامه سمت خدا
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 8:0:25
سمت خدا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 7:59:51
سمت خدا
شنبه 19 فروردین 1402 - 8:0:25
سمت خدا
جمعه 18 فروردین 1402 - 8:0:45
برنامه سمت خدا
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 8:0:6
سمت خدا
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 8:0:6
سمت خدا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 8:0:45

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها